Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o. o.

 

   Treść niniejszej Polityki ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o. o. (dalej zwana „W.A.S.” lub zamiennie „Spółką”) w zakresie korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: https://www.was.pl/ oraz w zakresie prowadzenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej między Panią/Panem, a Spółką. Polityka ma również zastosowanie do każdej strony internetowej lub usługi odsyłającej do tej informacji. W pozostałym zakresie Spółka przekazuje informacje o przetwarzaniu danych w odrębny sposób.

 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT DO NIEGO

  

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W.A.S Wietmarscher Polska Sp. z o.o. z siedzibą, w Ostaszewie 57A, 87 – 148 Łysomice. Kontakt z Administratorem, w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą e-mailową: s.koprowska@was.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ostaszewo 57A, 87 – 148 Łysomice.

 

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 

   W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej oraz umożliwienia korzystania z oferowanych przez nas usług, zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do ich świadczenia. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Spółkę:

 

 1. W zakresie korzystania ze strony

Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzane są w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych na stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.
 1. W zakresie prowadzenia korespondencji elektronicznej

   W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w celu prowadzenia korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, w związku z którą się Pani/Pan kontaktuje. Podstawą prawną takiego działania jest nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest realizowanie żądań potencjalnych oraz obecnych klientów (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO).

   W niektórych przypadkach korespondencja elektroniczna może być prowadzana, w związku z czynnościami na Pani/Pana żądanie zmierzającymi do zawarcia umowy lub niezbędnymi do wykonania umowy – podstawą prawną w takich przypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

   Przetwarzamy jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana, w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.

   Podanie danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jest dobrowolne, przy czym bez ich przekazania nie będziemy w stanie obsłużyć korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, z którą się Pani/Pan do nas zwraca. 

 

 1. W zakresie formularza kontaktowego

   Zapewniamy także możliwość skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest właściwa obsługa naszych klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza należy podać niezbędne dane osobowe potrzebne do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania.

 

 1. W zakresie prowadzenia kont na profilach społecznościowych

   Posiadamy również profile w mediach społecznościowych takich, jak Facebook. Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników na tych profilach jest promowanie naszych usług.Gdy kliknie Pani/Pan ikonkę „Obserwuj” lub „Lubię to” na naszym profilu, opublikuje komentarz pod naszym postem lub wyśle nam bezpośrednio wiadomość za pośrednictwem platform społecznościowych, będziemy przetwarzać tylko Pani/Pana dane osobowe, które są dostępne publicznie na Pani/Pana profilu, takie jak imię i nazwisko oraz inne informacje, które zostały udostępnione lub oznaczone jako publiczne. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane przez operatorów platform społecznościowych, zgodnie z warunkami określonymi w ich regulaminach. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tylko na potrzeby udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej przez nasz działalność oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Panią/Panem będą przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, o ile zaistnieje taka konieczność. Pani/Pana aktywność związana z korzystaniem, z naszych profili nie będzie archiwizowana przez nas poza danym serwisem społecznościowym. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, a także marketing usług własnych i dbanie o wizerunek. Ma Pani/Pan możliwość zrezygnowania ze śledzenia naszych profilów w mediach społecznościowych, w każdej chwili.

 

 1. W zakresie prowadzenia marketingu

   Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez nas, aby kierować do Pani/Pana treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą SMS. Takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku, gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan na to zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie. Podstawą prawną takiego działania jest wyłącznie udzielona przez Panią/Pana zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Wycofanie zgody

  

   W przypadku wyrażenia takiej zgody może Pani/Pan ją w każdej chwili wycofać wysłać wiadomość email na nasz adres e-mailowy: s.koprowska@was.pl 

 

 1. W zakresie formularza reklamacyjnego

   Przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej ma Pani/Pan możliwość złożenia zgłoszenia reklamacyjnego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu będzie realizowane wyłącznie w celu realizacji procesu reklamacyjnego zgodnie z Pani/Pana dyspozycją. Podanie danych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest konieczne, abyśmy mogli rozpatrzyć Pani/Pana reklamacje. Bez podania tych danych nie będziemy w stanie rozpatrzyć Pani/Pana zgłoszenia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w związku, z koniecznością wypełnienia obowiązku ciążącego na Spółce związanego z koniecznością rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji na zasadach określonych przez przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestie dotyczące rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt c. RODO).

   Jeśli zdecyduje się Pani/Pan zgłosić reklamację dotyczącą gwarancji, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, w celu spełnienia postanowień gwarancyjnych, które wynikają z zawartej między Panią/Panem, a nami umową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie danych będzie również niezbędne do wypełnienia naszego prawnego obowiązku związanego z rozpatrzeniem zgłoszonej reklamacji zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, które regulują procedurę reklamacyjną w przypadku udzielenia gwarancji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób reprezentujących stronę umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktu w ramach zawartej umowy

   W związku, z zawieraniem i realizacją umów w ramach prowadzonej działalności możemy przetwarzać dane osobowe osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób reprezentujących stronę umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktu w ramach realizacji umowy.

    Jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wystawienia   i   przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, archiwizowania umowy i dokumentów finansowych, realizując obowiązki prawne ciążące na Spółce (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c RODO).

    Jeśli reprezentuje Pani/Pan stronę umowy lub osobę wyznaczoną do kontaktu Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na podejmowaniu działań związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy, jej zawarciem oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji związanej z realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Bez względu na to czy jest Pani/Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przedstawicielem kontrahenta lub osobą wyznaczoną do kontaktu Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać także w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, w związku z uzasadnionym interesem Administratora oraz Spółki polegającym na ochronie przysługujących mu praw z tytułu realizacji umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   W trakcie negocjacji, zawierania i wykonywania umów możemy przetwarzać Pani/Pana następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy.

   Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną możemy przetwarzać także Pani/Pana numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości oraz inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

 

ŹRÓDŁO DANYCH

 

   Jeżeli dane osobowe nie zostały nam bezpośrednio przekazane od Pani/Pana, mogliśmy je pozyskać  od naszego kontrahenta w imieniu, którego Pani/Pan działa, w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych.

   Ponadto, Pani/Pana dane mogliśmy również pozyskać ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak prowadzone na podstawie przepisów prawa rejestry np. KRS, CEIDG.

 

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

  

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii danych;
 • sprostowania lub poprawienia danych - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.;
 • przenoszenia danych – prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych, które zostały nam dostarczone i przesłania tych danych innemu administratorowi.

   Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw można zgłosić pisząc na adres e-mail: s.koprowska@was.pl. We wniosku należy podać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można będzie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania. Jeżeli mimo wszystko uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

  

   Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa;
 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza reklamacyjnego przez okres niezbędny do rozparzenia reklamacji, a następnie przez 1 rok, po wcześniejszym jej rozliczeniu;
 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania i realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi, w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w  związku z  wykonaniem ciążących na  nas obowiązków prawnych przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego;
 • dane osobowe przetwarzane w  związku  z wykorzystywaniem  przez  nas platform społecznościowych przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na  danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz  w  związku z administrowaniem stroną internetową będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.

 

   Pani/Pana dane będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony naszych praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

  

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

 • organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 • podmiotom zapewniającym obsługę naszej działalności. Do podmiotów tych należą w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT dostarczających nam rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, w tym dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej oraz hostingu.

 

ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

  

   Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

  

 Czym są i do czego służą pliki cookies?

  

   Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika (komputerze, laptopie, telefonie) w momencie przeglądania stron internetowych, stosowane w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania ze strony.

 

Czy używamy pliki cookie?

 

   Wykorzystujemy pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Pani/Panu dostęp do naszej strony i ułatwić korzystanie z niej. Wykorzystujemy pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę przy pierwszym wejściu na naszą stronę.

   Wykorzystujemy także pliki cookie zewnętrzne, takie jak pliki cookie Google Analytics, które pomagają nam monitorować ruch na stronie i analizować zachowanie użytkowników.

Pliki cookie nie przechowują informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Mogą jednak zawierać informacje, takie jak adres IP użytkownika, adres strony, z której użytkownik został przekierowany oraz informacje o preferencjach i aktywnościach na witrynie.

   Poniżej przedstawiamy dokładne informacje na temat rodzajów stosowanych plików cookie
na naszej stronie internetowej:

 • niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do strony i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie nie bylibyśmy w stanie świadczyć usług w ramach strony.
 • opcjonalne pliki cookie - z tych cookies korzystamy wyłącznie wtedy, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Są to cookies:
  • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów (takich jak język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie spersonalizowanych treści w ramach strony;
  • analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na stronie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy poprawiać wydajność strony;
  • reklamowe – wykorzystywane są, w celu dostarczenia reklam zgodnych
   z zainteresowaniami i preferencjami użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików
   i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkowników.

 

   Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą użytkownik nie ma kontroli.

 

   Ma Pani/Pan możliwość zarządzania plikami cookie w następującym zakresie:

 • podczas pierwszej wizyty – wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu ma Pani/Pan możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;
 • usuwanie plików cookie z urządzenia – ma Pani/Pan możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu należy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwa się wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje;
 • uniemożliwienie przechowywania plików cookie – ma Pani/Pan możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności, w  przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez nas może być niewidoczna;
 • Tryb incognito – ma Pani/Pan możliwość korzystać z  trybu incognito  oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH ORAZ PROFILOWANIU

  

   Przeprowadzamy analizę danych osobowych użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową. W ramach analizy skupiamy się na historii przeglądania naszej strony oraz na aktywności użytkowników na naszych profilach i grupach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie preferencji użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez nas treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH

 

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności strony, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi.

 

STOSOWANIE ODNOŚNIKÓW DO PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  

   W naszym serwisie znajdują się także odnośniki do naszych profili na platformach społecznościowych takich jak: Facebook. Odnośniki do naszych profili na różnych platformach społecznościowych zamieszczone na naszej stronie internetowej, mają na celu ułatwienie dostępu do informacji dotyczących naszej działalności.  Używając naszych odnośników do mediów społecznościowych należy pamiętać, że każda z tych platform posiada własne zasady ochrony prywatności. Z tego powodu nie odpowiadamy za sposób, w jaki te platformy przetwarzają i wykorzystują dane naszych użytkowników. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych platform przed korzystaniem z odnośników na naszej stronie.

 

LOGI SYSTEMOWE

   

   Korzystanie z naszej strony internetowej, zgodnie z powszechną praktyką stosowaną na większości stron, wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się nasza strona. Chcielibyśmy poinformować, że każde zapytanie skierowane do serwera jest rejestrowane w logach serwera. Logi te zawierają informacje takie jak publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, informacje o przeglądarce użytkownika, język, godzina dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie informacyjnym, z którego korzysta użytkownik. Chcielibyśmy podkreślić, że dane wymienione powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z naszej strony. Są one wykorzystywane jedynie jako materiał pomocniczy w celach administracyjnych. Nie wykorzystujemy logów serwera w żadnym sposób do Pani/Pana identyfikacji.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  

   Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Najnowsza wersja dokumentu jest zawsze opublikowana na naszej stronie internetowej.

 

 

Kontakt

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.
Adres
Ostaszewo 57a, 87-148 Łysomice
was@was.pl
Tel: +48 56 67 44 131

Dział sprzedaży
handel@was.pl
Tel: +48 56 67 44 130

Serwis
serwis@was.pl
Tel: 606 476 324
606 751 470