Klauzula o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

My, W.A.S Wietmarscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ostaszewie 57a,  87-148 Łysomice  jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Obsługa Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy osobę zajmującą się obsługą ochrony danych osobowych, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: iod@was.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
 • w celu przesyłania informacji marketingowych oraz wszelkiego rodzaju ofert oraz informacji związanych z działalnością Spółki na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[I]):
 • w celu realizacji umowy o współpracę pomiędzy Państwa firmą, a naszą Spółką;
 • w celu negocjacji umowy, przesłania oferty lub przedstawienia informacji odnośnie oferty naszej Spółki;
 • w celu realizacji zawartych umów;
 • w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych nałożonych na nas na podstawie odgórnych decyzji.
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia infor­macji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest na­szym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej ob­sługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne
Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
Elektroniczne dane identyfikacyjne
Elektroniczne dane lokalizacyjne
Umowy oraz ugody
Dane dotyczące zamieszkania
Wizerunek
Obszary monitoringu wizyjnego Nagrania dźwięku

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

zewnętrznym firmom księgowym na podstawie umowy powierzenia, firmom prowadzącym usługi hostingowe na rzecz Spółki, firmom świadczącym usługi marketingu cyfrowego; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosown podstawę prawn

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji mię­dzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności podejmiemy niezbędne działania w celu zabezpieczenia Twoich danych.

 

 1. Okres przechowywania danych
 1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 2. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia po­tencjalnych roszczeń z umowy
 3. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do cza­su, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwa­rzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich da­nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko­nywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci po­trzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarza­nia danych.
 2. masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 3. masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszech­nie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowe­go
 4. jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra­wem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgo­dy przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz u osoby zajmującej się obsługą ochrony danych osobowych. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:  iod@was.pl  lub drogą pocztową na adres W.A.S. Wietmarscher Polska sp. z o.o., Ostaszewo 57a  87-148 Łysomice.

 

[I] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Kontakt

W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o.
Adres
Ostaszewo 57a, 87-148 Łysomice
was@was.pl
Tel: +48 56 67 44 131
Faks: +48 56 67 85 207

Dział sprzedaży
handel@was.pl
Tel: +48 56 67 44 130
Faks: +48 56 67 44 147

Serwis
serwis@was.pl
Tel: 606 476 324
606 751 470